Metoda dobrého startu

V rámci pravidelného odpoledního programu pro předškoláky (HRAJEME SI NA ŠKOLU), probíhá jednou v týdnu výuka propracovaných souborů cvičení s názvem METODA DOBRÉHO STARTU, rozpracovaných do 25 lekcí.

Aby byl dětem věnován co největší možný individuální přístup, měly možnost se ve skupině samostatně projevit, a byl tak kladen větší důraz učitelkou na správnost provedení a propojení úkonu každého dítěte, jsou předškolní děti rozděleny do dvou menších skupin. Pod vedením paní učitelky Bc. Sandry Matúškové probíhá výuka ve třídě Delfínek a pod vedením Mgr. Zuzany Gregorové ve třídě Chobotnička/Želvička.

Na co se metoda zaměřuje a v čem je dětem přínosem?

  • na percepčně-motorický rozvoj
  • rozvoj řeči
  • utváření sociálních vztahů

Díky propojení různých částí cvičení a postupů do jednoho závěrečného celku, je přínosem pro každé dítě mezi 5 – 11 rokem. Rozvíjí stránku řeči, vnímání i grafomotoriky, které jsou důležitým prvkem pro prvopočáteční čtení a psaní.

Je metoda vhodná pro všechny předškolní děti?

  • cvičení metody dobrého startu u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují
  • u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce.

Metoda Dobrého startu je metodou akusticko-opticko-motorickou.Co to konkrétně znamená?

To, že se postupně a nakonec současně rozvíjí složka zraková – rozlišováním grafických znaků, složka pohybová – prováděním gest ke grafickým znakům a to vše v rytmu písničky – rozvíjí se složka sluchová.

Cílem metody je zdokonalit souhrn všech tří analyzátorů, zdokonalit a vyhranit lateralizaci, zlepšit orientaci v tělesném schématu a prostoru. Nosným prvkem je lidová písnička, pro každou lekci jiná. Náročnost lekcí se postupně zvyšuje. Rytmu, melodii a slovům písně odpovídají pohybová, řečová a grafomotorická cvičeni

Jak taková jedna lekce může probíhat?

1.fáze- Poslech lidové písničky

Písnička bude následně motivací k dalším činnostem, jako jsou artikulační cvičení, hry se slovy, na rýmy, hry na chápání časových pojmů, barev, matematických pojmů, sluchového a zrakového vnímání, pravo-levé orientace apod.

2.fáze-Ta se dělí na tři části.

Pohyb
Hrají se hry pro navození aktivního i pasivního uvolnění- chůze, běh, dřepy, výskoky, relaxační chvilky. Hry vychází vždy z dané písničky.

Píseň – pohyb
Nejprve se pracuje s dětmi v kruhu. Zpívá se písnička, tleská, dupe, pleská, mačká (např. houbička), vyťukává se rytmus za pomocí různých předmětů (kamínky, kostky, míčky, kladivka, aj.) .

Pec nám spadla
Pec nám spadla

Poté, se přechází s dětmi ke stolům (ale nemusí) a zde je hlavní pomůckou látkový sáček (váleček), plněný např. rýží nebo kroupami, nebo jinou vhodnou pomůckou, u které děti při různých úderech mohou rozlišit změny ve zvuku. Údery pěstmi nebo hranami rukou do sáčku – jednou, oběma, střídavě levou a pravou, křížem apod. – opět korespondují s rytmem dané písničky.

Píseň – pohyb -grafický vzor
Ke každé písničce je vypracován jeden grafický list, náročnost se s každou další lekcí, písničkou a grafickým listem stupňuje. Např. k písničce Prší, prší jsou to čtyři svislé čáry vedle sebe (pr – ší – pr – ší). Nejprve se grafický vzor verbalizuje, pak se za doprovodu písničky může předvést do vzduchu, do písku, krupice, štětcem na tabuli, a až nakonec se obkresluje tužkou na pracovním listě.

Pec nám spadla
Pec nám spadla
Pec nám spadla

3. fáze Závěr

Na závěr každé lekce se zařazují uvolňovací cviky a nechybí hodnocení jednotlivců, celé skupiny včetně sebehodnocení. A nějaké milé rozloučení, povzbuzení. Každé dítě by mělo odcházet s pocitem úspěchu.