Metoda dobrého startu

V rámci odpoledního programu pro předškoláky (hrajeme si na školu) probíhá výuka těchto dětí prostřednictvím metody dobrého startu.

Ptáte se co je to METODA DOBRÉHO STARTU?

Metoda Dobrého startu je syntézou cvičení a postupů zaměřených na percepčně-motorický rozvoj, rozvoj řeči a utváření sociálních vztahů. Cvičení MDS u dětí s normální psychomotorickou úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda je zpracována do 25 lekcí pod vedením paní učitelky Bc. Sabiny Čemové a Bc. Sandry Matúškové.

Každá z 25 lekcí má stejnou strukturu, řád, kroky:

  • Zahájení
  • Posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností (verbální i nonverbální)
  • Specifická cvičení (posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a prostorové orientace)
  • Pohybová cvičení
  • Píseň – pohyb (cvičení pohybově akustická)
  • Píseň – pohyb – grafický vzor (cvičení pohybově akusticko-optická)
  • Závěr