Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy 

Zápis do prvního ročníku se koná v pondělí 4. 4. 2022 od 13 hod. do 18 hod. a  v úterý 5. 4. 2022 od 13 hod. do 17 hod. 

Budoucím prvňáčkům nabízíme od září 2022 třídu s rozšířenou výukou angličtiny a  výukovou metodou CLIL a třídu s všestranným zaměřením. 

V obou třídách se děti učí angličtinu hravou formou již od 1. třídy. Samozřejmostí je  individuální přístup ke každému dítěti. 

Pro obě třídy proběhne zápis, který je složen z formální části (vyplnění žádosti) a  rozhovoru s dítětem. Ten je zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku  a orientační posouzení jeho školní připravenosti. 

Žádost můžete vyplnit online (kliknutím na ZAPSAT DÍTĚ ONLINE). Při vyplnění této  žádosti si zároveň rezervujete přesný termín zápisu ve škole (rozhovor s dítětem).  Vyplněnou žádost si můžete vytisknout, doplnit a donést k zápisu do školy. Pokud  nemáte možnost tisku, žádost vám vytiskneme. Zápis je rovněž možný bez online  rezervace. 

Dotazy můžete zasílat na vera.rymiecova@zskrestova.cz, bližší informace k zápisu  získáte na lucie.fialova@zskrestova.cz. 

Vaše dotazy zodpovíme i telefonicky, neobávejte se nás kontaktovat: 702 263 210  (dotazy o zaměření školy), 702 263 229 (bližší informace k zápisu). 

K zápisu budete potřebovat 

rodný list dítěte 

občanský průkaz zákonného zástupce 

∙ rozhodnutí o loňském odkladu povinné školní docházky (týká se pouze dětí  s odkladem) 

Zápis je určen 

∙ dětem s odkladem povinné školní docházky z loňského roku 

∙ dětem narozeným v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 

∙ lze přijmout i děti, které dosáhnou věku 6 let v období od 1. 9. 2022 do 31.12.  2022, pokud k žádosti o přijetí současně doložíte doporučení školského  poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny)

∙ děti, které dosáhnou věku 6 let v době od 1. 1. 2023 do 30. 6. 2023, mohou  být přijaty ke vzdělávání pouze za předpokladu, že k žádosti o přijetí doložíte  doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické  poradny) a odborného lékaře 

Žádost o odklad povinné školní docházky 

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze písemně požádat v den  zápisu o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Rozhodnutí o odkladu  vydává škola na základě: 

∙ žádosti zákonného zástupce dítěte o odklad povinné školní docházky ∙ doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické  poradny, speciálního pedagogického centra) 

∙ doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa 

Upozorňujeme, že je nutné si včas zajistit termín vyšetření dítěte. 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku,  v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Kritéria přijetí 

Kapacita prvních tříd školního roku 2022/2023 je 80 žáků. Do první třídy se  přednostně přijímají děti podle kritérií: 

1. děti s místem trvalého pobytu v městském obvodu Ostrava-Jih

2. děti mimo náš obvod, kteří mají na Základní škola a mateřská škola  Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace sourozence

3. děti mimo obvod Ostrava-Jih 

V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy,  ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem. 

Vydání rozhodnutí o přijetí dítěte Na webových stránkách školy a na budově školy bude vyvěšen seznam registračních  čísel přijatých dětí. Rozhodnutí vydává ředitelka školy bezodkladně, nejpozději do 30  dnů od zahájení správního řízení. Rozhodnutí má 1 originál, který se zakládá do  spisu dítěte a je uložen na vedení školy. V případě žádosti bude bezplatně vydána  kopie rozhodnutí.