učebna

Erasmus+

Naše žádost o grant Erasmus+ byla úspěšná. Obdrželi jsme 684 320 Kč na další vzdělávání našich pedagogů v zahraniční kurzech zaměřených především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách Finska, Islandu a Velké Británie.

Základní škola a mateřská škola Krestova, Krestova 36A, příspěvková organizace je tvořena základní školou s 1. a 2. stupněm a mateřskou školou, která je tvořena dvěma speciálními odděleními pro děti s vadami zraku a dvěma běžnými odděleními. Obě školy se nachází v obvodu Ostrava-Hrabůvka, ve kterém se vyskytují často děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Hlavním cílem základní a mateřské školy je být školou pro všechny děti, což vyžaduje co nejefektivnější zapojení dětí nejenom s poruchami učení, ale také dětí talentovaných. Potřebou našeho projektu „Škola pro život“ je připravit děti co nejlépe pro jejich budoucnost, aby se dokázaly správně adaptovat na rychlé změny společnosti a na rozvoj digitálního průmyslu etapy 4.0.

V mateřské škole jsme od září letošního školního roku zavedli výuku anglického jazyka s metodou Jolly Phonics a metodou CLIL. Nyní máme zájem uspokojit poptávku rodičů a otevřít od září 2020 třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka a zavést výuku metodou CLIL napříč všemi ročníky na základní škole. Školní vzdělávací program proto počítá s vysokým stupněm integrace anglického jazyka do ostatních předmětů metodou CLIL a co nejefektivnější výukou anglického jazyka

Hlavními cíli projektu „Škola pro život“ jsou co největší integrace anglického jazyka do nejazykových předmětů metodou CLIL, zvýšení a prohloubení jazykových a komunikačních kompetencí, přijetí role učitele 21. století, inkluze žáků, implementace inovativních zdrojů a metod do výuky, rozvíjení digitálních kompetencí, zlepšení užitečného, bezpečného a efektivního využívání ICT a zvýšení manažerských kompetencí s cílem zlepšování firemní kultury organizace. Jedním z hlavních produktů našeho projektu bude elektronická učebnice a metodická příručka pro výuku anglického jazyka a nejazykových předmětů v anglickém jazyce, která vznikne na základě inspirace z mobilit, do které implementujeme nově získané inovativní metody a zdroje, kterých je na našem trhu velký nedostatek. Elektronickou učebnici a metodickou příručku budeme šířit v digitální editovatelné podobě na veřejně sdílených webech a poskytneme ji jiným školám a studentům pedagogické fakulty.

Projektu se zúčastní vedení mateřské a základní školy, které představuje učitele MŠ a dva pedagogy 1. stupně, jejichž cílem je zlepšit firemní kulturu organizace, zavedení metody CLIL a co nejefektivnější inkluze s vizí otevřenosti školy pro všechny děti. Ještě s dalším účastníkem mobility za 1. stupeň vytvářejí základnu pro výuku angličtiny u nejmladších dětí. Další tři pedagogové vyučují na druhém stupni a jejich cílem je zatraktivnění výuky anglického jazyka a zavedení metody CLIL v zeměpisu a informatice. Všichni učitelé mají zájem přijmout roli učitele 21. století, zlepšit se v užívání ICT technologií a získat inovativní metody a zdroje, které implementují do výuky.

Hlavními kritérii pro výběr učitelů a jejich náhradníků byla dostatečná jazyková vybavenost, schopnost implementovat inovativní metody a zdroje do výuky a připravenost šířit inovativní metody a evropské myšlenky svým kolegům, studentům, rodičům, dalším učitelům a široké veřejnosti. Ředitelka mateřské školy a základní školy, pedagog 1. stupně je současně i projektovým manažerem, který bude po celou dobu trvání koordinovat projekt mezi učiteli, vedením školy, zahraničními subjekty a národní agenturou.

Celkem budeme organizovat 9 mobilit: kurz ICT and Collaborative Creativity towards the Classroom of 21. Century, Job shadowing, kurz Structured Education visit to schools in Island, kurz Structured Education visit to schools in Finland, kurz Essential digital technology in the classroom, kurz Creativity and motivation in the classroom with teacher language development, kurz CLIL teacher training course s metodikou pro výuku zeměpisu, kurz Classroom management and audio-visual projects: practicing new teaching skills, kurz Web solutions and ICT in the classroom: innovative tools to facilitate students learning, collaboration and creativity.

Text: V. Rymiecová