Erasmus+: rok 2024

Naše žádost o akreditaci Erasmus+ pro rok 2021-2027 byla úspěšná.

S projektem akreditace č. 2021-1-CZ01-KA120-SCH-000042267 jsme obdrželi možnost každý rok vysílat naše pedagogy a žáky na zahraniční mobility zaměřené především na využití nejmodernějších ICT technologií a moderních metod pro výuku anglického jazyka a dalších nejazykových předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Finance jsou určené také na zahraniční stáže v základních a mateřských školách, ve kterých se seznámíme se způsobem výuky daných zemí.  

V rámci dílčího projektu k projektu  č. 2024-1-CZ01-KA121-SCH-000202987, který se vztahuje k akreditaci, nám byl v roce 2024 přidělen grant 1,5 milionu Kč pro vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ, MŠ a žáků ZŠ.  

Kniha přítel člověka

Statutární město Ostrava podpořilo vzdělávací aktivity knihoven částkou 70 000 Kč na kalendářní rok 2022.

Na naší škole byly zavedeny od školního roku 2019/20 třídní knihovničky, nyní budujeme v prostorách školy školní knihovnu. Regály pro tuto knihovnu zakoupilo v roce 2021 SRPŠ a projekt Kniha přítel člověka nám umožní zakoupit nové knihy a podpořit aktivity realizované v knihovně.

Z projektu bychom rádi podpořili rozvoj čtenářské gramotnosti. Kromě vypůjčování knih se v knihovně budou konat i interaktivní workshopy se známými spisovateli jako např. paní Lenkou Rožnovskou, Zuzanou Pospíšilovou apod. Dále bychom v knihovně realizovali aktivitu projektu Malí a velcí kamarádi, kdy deváťáci čtou vlastnoručně vytvořené knihy našim prvňáčkům. Bude zde probíhat i výroba obřích knih – deváťáci píšou pohádku pro nejmenší, kterou sami vytisknou a také ilustrují. Pořádat zde budeme také několik workshopů z projektu Mezigenerační učení, kdy budeme spolupracovat se seniory v projektu Společné čtení – senioři budou číst dětem a děti jim. Školní knihovna bude žákům sloužit i jako informační centrum, kde mohou hledat důležité informace na několika noteboocích. V knihovně najdou také glóbusy s kouzelnou tužkou, které mluví různými jazyky a spolupracující s iPady, a nejrůznější společenské hry.

Rozvoj čtenářské gramotnosti a organizování aktivit spojených s četbou a literární tvorbou ve školní knihovně se stane běžnou součástí našeho vzdělávacího systému.

Tento projekt podpoří rozvoj čtenářské gramotnosti, zájem o četbu knih, vzdělání, rozvoj empatie k druhému člověku a schopnost kooperace. Tyto schopnosti a dovednosti zajistí dětem a žákům v budoucnu lepší uplatnění na pracovním trhu a trvalý vztah k četbě.

Text: V. Rymiecová

Posilujeme imunitu předmětů ohrožených pandemií

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 70 000 Kč některé předměty v MŠ a ZŠ na kalendářní rok 2022.

Celoroční a jednorázové aktivity v mateřské a základní škole:

Projekt naší ZŠ a MŠ, školy s rozšířenou výukou anglického jazyka, výtvarné a hudební výchovy obsahuje celkem pět podprojektů na posílení vzdělávacího obsahu předmětů upozaděných pandemií.

1) Co Čech, to muzikant – v hodinách rozšířené hudební výchovy cvičíme sborový zpěv pro hudební vystoupení a soutěže, hru na flétnu, správné dýchání, znalost not a rytmu. Děti MŠ a žáci ZŠ zpívají a hrají k různým příležitostem města: u vítání občánků, pro domovy seniorů, při rozsvěcování vánočního stromu, na velikonočním jarmarku města. Máme také zájem o zapojení nových dětí do hudební činnosti. Naše kvalitní pěvecké sbory Koťata a Čtyřlístek, které trénují sborový zpěv jak v rozšířené výuce HV, tak v kroužku, úspěšně prezentují školu a město na hudebních soutěžích, festivalech a koncertech nejen v Ostravě. Sbory jsou držiteli zlatých a stříbrných pásem a rozdávají radost posluchačům všech generací.

V rámci mezigeneračního učení máme ve výuce také hudební workshop – děti učí hudebním aktivitám seniory. Pravidelně organizujeme několikadenní pěvecké soustředění pro 40 až 80 dětí, kdy výuka HV probíhá na horách.

2) Kreslíme a tvoříme srdcem v MŠ i ZŠ – rozvoj výtvarného a estetického cítění žáků v rozšířené výuce VV – výtvarné práce ve třídách, v plenéru, na zahradě, na výjezdech, seznámení se s různorodými výtvarnými technikami, základy animace, uměleckou fotografií – vyhráli jsme celonárodní soutěž ve focení, využití tisků a moderních technologií, workshop na týmovou výrobu obřích knih pro prvňáčky –  tvůrčí literární činnost v knihovně bude doplněna ilustracemi žáků devátých ročníků. Účast na soutěžích, výroba dárečků pro malé kamarády ze školky a předškolního klubu, výstavy s vernisáží v K-TRIU v Ostravě-Hrabůvce. Pro inspiraci zakoupíme knihy výtvarníků, fotografů, keramiků s přehledem jejich tvorby. Zajistíme pro děti a žáky návštěvu výstav v rámci výuky a interaktivní workshopy s výtvarníky, uměleckými fotografy, výrobci šperků a keramiky, kteří jsou inspirací pro jejich vlastní tvorbu a kteří mohou také ovlivnit jejich budoucí volbu povolání nebo aktivní trávení volného času.

3) Posílení tělesné výchovy a vztahu ke sportu v MŠ a ZŠ – děti a žáci během COVIDU příliš nesportovali, proto posílíme výuku TV různými sportovními aktivitami, jako jsou soutěže, celoškolní sportovní projekt v Bělském lese s pohybovými aktivitami a posilováním celého těla, jógou na zahradě – cvičením v přírodě. Zařadíme i nezvyklé opičí dráhy a aktivity, pro které zakoupíme pomůcky. Ukážeme dětem i žákům, že pravidelné sportování a pohyb jsou součástí zdravého způsobu života.

4) Výchova ke zdraví v MŠ i ZŠ – budeme organizovat odborné přednášky a interaktivní workshopy v rámci výuky ke zdravému způsobu života a zdravému stravování.

5) Celoroční výuka Předškoláček pro děti MŠ na ZŠ – cílem je příprava našich budoucích prvňáčků na vstup do první třídy, výuka probíhá co 14 dní v pondělí v prostorách ZŠ. Celkem 16 klubových setkání tematicky zaměřených na zpěv, výtvarnou výchovu, angličtinu, práci s PC, tvůrčí činnosti, práci s hlavolamy, projektovou činnost, stavitelství, sport apod. napomůže dětem k seznámení se se školním prostředím a probudí v nich radost a touhu stát se prvňáčkem.

Tyto činnosti se stanou běžnou součástí našeho vzdělávacího systému na ZŠ a v MŠ. Posílení těchto aktivit může vést k inspiraci při volbě budoucího zaměstnání, lepší uplatnitelnosti na trhu práce a také k inspiraci pro aktivní trávení volného času a ke šťastnému a naplněnému životu.

Text: V. Rymiecová

Dvakrát měř a jednou řež – podpora řemesel v mateřských a základních školách

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 50 000 Kč rozvoj řemesel a technické gramotnosti v MŠ a ZŠ na kalendářní rok 2022.

Projekt naší ZŠ a MŠ na zapojení techniky a seznámení se s řemesly zahrnuje:

1️⃣ Rozvoj technické gramotnosti v běžném programu MŠ a předmětu Člověk a svět práce na ZŠ v nejrůznějších projektech napříč MŠ a ZŠ. Žáci se díky tomuto projektu seznámí s nejrůznějšími řemesly, nástroji, stroji a materiály.

2️⃣ Spolupráci s DOV Vítkovice – účast MŠ a žáků 1. stupně v programu Malý řemeslník – výroba truhlíku, robota, dopravního prostředku, výroba ptačí budky.

3️⃣ Spolupráci s Malou technickou univerzitou logo Malé technické univerzity – děti MŠ a žáci ZŠ se seznámí s praktickými činnostmi programů Stavitel města, Malý inženýr, Malý architekt, Malý projektant, které umožní seznámení se s profesemi a s pojmy technický výkres s rozvody, půdorys domu apod. a odpoví na otázky, jak funguje vodovod, kanalizace, elektřina, světlo… Zakoupíme od MTU technický kufr se stavebnicemi DUPLO a LEGO a didaktickými návody pro rozvoj technického myšlení. MTU vzdělá také pedagogy MŠ a ZŠ pro samostatné organizování těchto lekcí.

Text: V. Rymiecová

Triangl III. – rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti na ZŠ

Statutární město Ostrava podpořilo částkou 500 000 Kč projekt naší základní školy Triangl III. přihlášený do dotačního řízení Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti rozvoje talentu, technických a přírodních věd a funkční gramotnosti na území statutárního města Ostravy pro rok 2022. 

Projekt je pokračováním projektu Triangl II.

Projektem chceme vzbudit touhu po poznávání a vědění. Rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti máme zájem podpořit pomocí těchto aktivit:

🟦 Práce s nadanými napříč předměty ve výuce

Obohacování výuky v předmětech prvouka, přírodověda, matematika, fyzika, chemie. Motivace žáků, kteří zvládají látku, prostřednictvím řešení složitější a nadstavbové problematiky: třídění informací, prezentace, pracovní listy, výukové programy v tabletech, iPady, sady PASCO, laboratorní soupravy, stavebnice. Cílem je zvýšení zájmu o přírodní vědy, podchycení talentů, individuální přístup, důraz na praktické dovednosti a badatelsky orientovanou výuku.

🟦 Práce Klubu objevitelů

Práce v laboratoři, terénu, badatelská činnost, pokusy, exkurze, paleontologické výpravy, botanické výpravy a spolupráce s odborníky. Návštěva technicky zajímavých míst, účast v programech talentcenter, spolupráce se ZOO, hvězdárnou a pavilonem E. Pošepného.

🟦 Vedení časopisu

Cílem je rozvíjet jazykový talent, tvůrčí psaní, kritické myšlení, seznámení se s redakcí časopisu a vydavatelstvím knih.

🟦 Práce matematického klubu

Rozvoj logiky, kombinatoriky, tvořivosti a prostorové představivosti. Hradit budeme víceúrovňové logické hry, hlavolamy, tangramy, geomag, polydron, rébusy, šifry.

🟦 Aktivity pro klub a obohacování výuky napříč školou

Nově Geologie a paleontologie: výjezdy na haldy, expedice do prvohor a druhohor, sbírání fosilií, nerostů, návštěva muzeí, spolupráce s geologickým pavilonem, zapojení odborníků z VŠB.

Pěstování rostlin: botanicky ohrožené orchideje, ohrožené druhy kaktusů – nově horské kaktusy Jižní Ameriky: příprava substrátů, poznávání druhů a lokalit výskytu, seznámení se s klimatickými potřebami, množením, ekologií, globálním oteplováním, záchranou před škůdci. Cílem je udržovat genofond botanických druhů v umělých podmínkách; pěstování exotických rostlin: eukalyptus, ananasovník, olivovník, banánovník, citrusy. Pomocí badatelských aktivit se seznámíme s jejich užitím pro člověka: výroba mýdla, exotických džemů, čaje, kávy, vonných esencí destilací z citrusů a eukalyptu.

Nově Vesmír: astronomie a pozorování Vesmíru dalekohledem, sledování Měsíce, planet a jejich měsíců, deep sky objektů (mlhovin, galaxií, hvězdokup). Pro pozorování Vesmíru jsme zakoupili z tohoto projektu dostatečné vybavení: astronomický dalekohled s motorem, sadu okulárů, sluneční filtr, přenosný záložní zdroj pro sledování v terénu a další pomůcky pro pochopení vesmíru – tellurium, nafukovací planety.

Zakoupíme také knihy pro práci s talentovanými dětmi, budeme se účastnit seminářů a konferencí zaměřených na rozvoj talentu.

Cílem projektu je systematická podpora nadání na 1. i 2. stupni základní školy. Jedná se o identifikaci nadání, práci koordinátorů nadání, podporu vzdělávání pedagogů, spolupráci s odborníky a vyššími stupni vzdělávání, rozvoj technické, přírodovědné a funkční gramotnosti, podporu nadání v klubech a obohacování výuky napříč předměty.

Text: V. Rymiecová