přírodní zahrada

Přírodní zahrada

Dne 10. 2. 2020 jsme podali projekt Přírodní zahrada, který byl schválen s dotací 590 tisíc Kč.

Pobyt venku rozvíjí u dětí kreativitu, psychomotorické schopnosti, pohybové dovednosti, má výborný vliv na koncentraci, předcházení psychickým poruchám, přispívá k nižší nemocnosti dětí a rychlejšímu uzdravování.

Předmětem projektu je úprava školního pozemku ZŠ Krestova v Ostravě-Hrabůvce a doplnění o přírodní prvky, které by dětem poskytovaly prostor, ve kterém by mohly vnímat přírodu všemi smysly, kde by získaly znalosti na základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování.

Přírodní zahradu bude využívat také naše mateřská škola.

Bude se jednat především o vybudování expozice dřeva a dřevěného dendrofonu, motýlí louky, expozice stop lesní zvěře, expozice léčivých a aromatických bylin.

Pro přemístění výuky z prostor třídy do venkovního prostředí považujeme za nutnost vybudování výukové a klidové zóny – přístřešek z přírodního materiálu, lavice, stoly, tabule a ohniště.

Součástí projektu je také výsadba pěti listnatých stromů. Po úpravách bude zahrada poskytovat dětem i pedagogům zázemí pro praktickou i teoretickou výuku v oblasti EVVO. Pro pedagogy bude provedeno certifikované školení.

Cíle Přírodní zahrady

Při rozhodování, jak školní zahradu vybudovat, aby byla více v souladu s přírodou, a jaké prvky do obnovy zahrnout jsme si stanovili základní cíle:

A) Vytvořit zahradu jako multifunkční prostor s následujícími funkcemi:

 • rekreační – místo, kde děti aktivně nebo i pasivně odpočívají (využití přístřešku z přírodního materiálu a posezení k odpočinku o přestávkách, po vyučování, využití školní družinou)
 • sociální – probíhají zde interakce mezi dětmi (zahrada je místem, kde se konají setkání žáků s učiteli, žáků mezi sebou, konají se společné akce rodičů s dětmi, akce dětí i pedagogů a veřejnosti)
 • výuková – výuka všeobecných i odborných předmětů (využití expozice při výuce předmětů na I. i II. stupni (hudební výchova, přírodověda, přírodopis, matematika, dějepis, fyzika, český jazyk i literatura atd.), výchova ke vztahu k přírodě, rozvoj kreativity
 • tělocvičná – zlepšování tělesné kondice a otužování (výuka tělesné výchovy, výuka venku, prostor pro čas trávený ve školní družině)
 • pěstitelská a užitková – využití záhonů k pěstování bylinek, zeleniny, ovoce a jejich následné zpracování
 • estetická – vytvoření příjemného prostředí, kam žáci a veřejnost rádi zavítají i ve svých volných chvílích, budou se cítit spokojeně, dobrovolně budou o zahradu pečovat a udržovat ji ve stále pěkném stavu
 • ekologická – vytvoření vhodného prostředí/útočiště pro různé volně žijící živočichy a volně se vyskytující rostliny, recyklace bioodpadu

B) Prostřednictvím zahrady naučit děti vnímat přírodu

Právě senzitivita je v raném školním věku nejdůležitějším nástrojem environmentální výchovy. Proto prožijeme zahradu všemi smysly.

 • chuť: ochutnávky ovoce, zeleniny, bylinek. Ukázat dětem i jedovaté rostliny – keře, pupeny
 • čich: vůně rostlin, bylinek, ovoce, zeleniny, ale také kůra dřeva, jehličí, pryskyřice
 • hmat: poznat podle hmatu ovoce, zeleninu, strom, plod, prvky živé a neživé přírody
 • zrak: určování tvarů, barev, změny, životní cykly, rozmanitost během ročních obdobích
 • sluch: poslech ptáků, hmyzu, rostlin, vodních prvků, využití přírody jako hudebních nástrojů – kameny, větve, písek

C) Co nejvíce přesunout výuku z prostředí třídy do exteriéru

Chtěli bychom dosáhnout navýšení týdenního počtu hodin trávených na školní zahradě.

Využití zahrady v jednotlivých ročních obdobích

Jaro

 • příprava přírodní zahrady na sezónu – kontrola naučných stezek, cedulek rostlin, informačních tabulí a expozic
 • výuka ve vytvořených expozicích v závislosti na počasí a v souladu s rozvrhem školy v přírodovědných předmětech
 • využití dendrofonu při hudební výchově i při nauce o typech a vlastnostech dřev různých stromů v přírodovědných předmětech
 • využití expozice dřeva v přírodovědných předmětech, propojení s poznáváním i již vysázených stromů a s vycházkou do okolí školy
 • výsadba bylin do bylinária a zeleniny do vyvýšených záhonů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • badatelské aktivity s badatelským klubem na jednotlivých stanovištích přírodní zahrady a jejich zpracování v pergolách
 • malování a kreslení v plenéru při posezení v pergolách
 • vaření na otevřeném ohništi za splnění podmínek BOZ
 • využití bylinek z bylinária v kuchyni – výroba jídel a pomazánek v rámci předmětu Svět práce na 1. i 2. stupni a také s dětmi z mateřské školy – využití stolů a posezení v pergolách
 • výroba herbáře s popisky v pergolách – byliny a jejich využití v kuchyni, jejich účinky pro zdraví
 • využití pergol a možnosti posezení pro výuku všech předmětů – učení se v přírodě
 • projekt Motýlí den – společně s komunitou Klubu seniorů: fáze vývoje motýla, líhnutí motýlů z kukel, malování a kreslení jednotlivých fází vývoje motýla, čtení s porozuměním, využití pergol a posezení k tomuto projektu

Léto

 • výuka ve vytvořených expozicích v závislosti na počasí a v souladu s rozvrhem školy v přírodovědných předmětech
 • využití dendrofonu při hudební výchově i při nauce o typech a vlastnostech dřev různých stromů v přírodovědných předmětech
 • využití expozice dřeva v přírodovědných předmětech, propojení s poznáváním i již vysázených stromů a s vycházkou do okolí školy
 • výsadba bylin do bylinária a zeleniny do vyvýšených záhonů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • badatelské aktivity s badatelským klubem na jednotlivých stanovištích přírodní zahrady a jejich zpracování v pergolách
 • malování a kreslení v plenéru při posezení v pergolách
 • vaření na otevřeném ohništi za splnění podmínek BOZ
 • využití bylinek z bylinária v kuchyni – výroba jídel a pomazánek v rámci předmětu Svět práce na 1. i 2. stupni a také s dětmi z mateřské školy
 • výroba herbáře s popisky – byliny a jejich využití v kuchyni, jejich účinky pro zdraví, využití stolů a posezení v pergolách
 • sklizeň plodin ve vyvýšených záhonech, využití plodin při přípravě jídla v pergolách
 • využití pergol a možnosti posezení pro výuku všech předmětů – učení se v přírodě

Podzim

 • výuka ve vytvořených expozicích v závislosti na počasí a v souladu s rozvrhem školy v přírodovědných předmětech
 • využití dendrofonu při hudební výchově i při nauce o typech a vlastnostech dřev různých stromů v přírodovědných předmětech
 • využití expozice dřeva v přírodovědných předmětech, propojení s poznáváním i již vysázených stromů a s vycházkou do okolí školy
 • výsadba bylin do bylinária a zeleniny do vyvýšených záhonů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • badatelské aktivity s badatelským klubem na jednotlivých stanovištích přírodní zahrady a jejich zpracování v pergolách
 • malování a kreslení v plenéru při posezení v pergolách
 • vaření na otevřeném ohništi za splnění podmínek BOZ
 • využití bylinek z bylinária v kuchyni – výroba jídel a pomazánek v rámci předmětu Svět práce na 1. i 2. stupni a také s dětmi z mateřské školy
 • výroba herbáře s popisky – byliny a jejich využití v kuchyni, jejich účinky pro zdraví
 • sklizeň plodin ve vyvýšených záhonech, využití plodin při přípravě jídla v pergolách
 • využití pergol a možnosti posezení pro výuku všech předmětů – učení se v přírodě
 • hrabání listí a pozorování jeho rozkladu v kompostéru
 • výtvarné práce s přírodninami v pergolách, příprava na Vánoční jarmark
 • Halloween – odpolední aktivita s rodiči, s dětmi MŠ a ZŠ: dlabání dýní, soutěž o nejkrásnější dýni a rej masek
 • vaření dýňové marmelády s Klubem seniorů

Zima

 • využití expozice stop lesní zvěře při výuce ve venkovním prostředí
 • odlévání stop zvířat pomocí sádry
 • krmení zvěře, která se na naší zahradě vyskytuje – bažantů, zajíců, srnek a veverek
 • projekt Ptáci – výroba ptačích budek a krmiva pro ptáky společně s Klubem seniorů
 • pozorování ptáků u ptačí budky, pítek a krmítek
 • kontrola venkovních expozic
 • stavění Ledových soch
 • v rámci Vánočního jarmarku využití přírodní zahrady k rozsvěcování vánočního stromu a vaření dětského ovocného punče na ohništi za zpívání vánočních koled

Text: V. Rymiecová