POHÁDKA O TŘECH MALÝCH PRASÁTKÁCH – The three little pigs

V měsíci březnu jsme si s dětmi povídali o pohádkách. Děti si pomocí pohádek rozvíjely vrozené předpoklady pro posílení základů pro rozvoj čtenářských dovedností, matematických představ, logického myšlení, komunikačních i kooperačních a řešitelských dovedností, které jsou důležité pro jejich další život. Největší úspěch měla u dětí pohádka o třech malých prasátkách a vlkovi. Děti si pohádku nejdříve poslechly, poté shlédly příběh v podobě divadelního představení s pomocí plošných loutek a nakonec se v herce proměnily samy děti a pohádku si vyzkoušely zahrát mezi sebou s využitím kulis a kostýmů nebo s vlastnoručně vyrobenými loutkami z papíru. S pohádkou jsme pracovali ve všech činnostech zařazených během celého dne, kdy děti tvořily vlastní loutky, domlouvaly se mezi sebou na rolích nebo při stavbě domečků z papírových cihliček. Své komunikační a kooperativní dovednosti mohly dále využívat i během skupinových výtvarných a pracovních činností při tvoření jednotlivých domečků z papíru, které barevně zdobily lepením z pestrého výběru papírového materiálu, jako je krepový papír, kartónové ústřižky, barevné čtvrtky a dokonce i ze slámy. Logické myšlení uplatnily při samostatném vyplňování pracovních listů k tématu nebo při sestavování obrázků dějové posloupnosti příběhu. S dětmi jsme si hráli si se slovy z příběhu, určovali jsme počáteční hlásky, vytleskávali slova na slabiky, popisovali viděné obrázky a procvičovali počty. Zvolené aktivity dětem pomohly rozvíjet jejich slovní zásobu jak v českém, tak i v anglickém jazyce.

Čtenářskou gramotnost jsme rozvíjeli kladením otázek vedoucích k porozumění obsahu a hledáním odpovědí na ně, odhalováním podstatných informací, formulováním hlavních myšlenek textu, předvídáním obsahu či odhadováním významu neznámých slov. Děti také tvořily vlastní díla (obrázkový seriál, ilustrace k textu a plošné loutky prasátek vlka), vyvozovaly závěry, diskutovaly s ostatními, obhajovaly své názory nebo se učily přijmout názor druhých.

Matematickou gramotnost jsme rozvíjeli využíváním „čtení“ obrázkového písma, hádankami, písničkami a říkankami s matematickým obsahem. Posilovali jsme rozvoj prostorového vnímaní, orientaci v rovině a vnímáním vztahů a souvislostí. V pohádce: „O třech malých prasátkách“ jsme procvičovali počty, dějovou posloupnost příběhu, řazení obrázku k pohádce a sestavováním pohádkových kulis z obrázků do reálné podoby v prostoru herny.

✅️ Vocabulary:

story (příběh), pig (prasátko), three little pigs (tři malá prasátka), wolf (vlk), big (velký), little (malý), house (dům), wood (dřevo), straw (sláma), brick (cihla), blow (foukat),build a house (postavit dům), destroy (zničit), , zeď (wall), roof (střecha), door (dveře), end of the story (konec pohádky)

✅️ Phrases:

🟦 The little pig built a house of wood/of straw/out of brick.

🟦 How many… pigs/houses/wolves/… are in the pistures?

🟦 Count with me

✅️ Song:

NUMBERS SONG – procvičení číselné řady 1 – 10

HELLO SONG – opakování uvítací písně s pozdravem (Hello) a s propojením pocitu – Jak se dnes cítíš? ( How are you?)