Informace k zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Milí rodiče,

vzhledem k momentální epidemiologické situaci není možno uskutečnit den otevřených dveří tak, jak bychom si přáli. Proto se můžete těšit na on-line prohlídku, kterou Vám v blízké době budeme sdílet. Můžete také nahlédnout na naši fotogalerie, kde naleznete spoustu fotografií z běžných dní či projektových dnů. V přiloženém odkazu najdete video, ve kterém se můžete seznámit s pedagogy a koncepcí jednotlivých tříd. https://iherrmanna.zskrestova.cz/pojdte-se-k-nam-podivat/

Zápis bude podle doporučení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy probíhat bez přítomnosti dětí i bez přítomnosti zákonných zástupců. Bude vícedenní, den nebo hodina podání nemá vliv na pořadí při rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Samotný zápis k předškolnímu vzdělávání je naplánován v termínu od 2. – 16. května 2021.

Níže naleznete potřebné informace vztahující se k letošnímu zápisu.

Předběžný počet volných míst: 16

Počet volných míst v běžné třídě: 10

Počet volných míst v oční třídě: 6

Tento počet volných míst není závazný a může se v průběhu i po ukončení přijímacího řízení změnit.

Co je nutné dodat k zápisu dítěte:

 • vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, která musí obsahovat potvrzení od lékaře
 • kopii rodného listu (stačí zaslat v elektronické podobě)
 • pro přijetí dítěte do speciální oční třídy (zřízené dle § 16 odst. 10 školského zákona) doporučení školského poradenského zařízení
 • jestliže zastupuje dítě jiná osoba než-li zákonný zástupce, doloží oprávnění dítě zastupovat

Kde získat žádost k předškolnímu vzdělávání?

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout z odkazu níže. Také Vám nabízíme možnost si pro žádost přijít osobně po individuální domluvě se zástupcem k předškolnímu vzdělávání ( e–mail: sabina.cemova@zskrestova.cz, telefon: 596 716 419 , 602 221 409)

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání je dostupná zde:

Jak nám příslušné dokumenty předat?

 • e–mailem s uznávaným elektronickým podpisem –nestačí prostý mail – na adresu ms.hermana@seznam.cz
 • do datové schránky – ID 2s7vcv4
 • osobně v zalepené obálce do poštovní schránky na plotě MŠ
 • poštou na adresu MŠ – rozhodující je datum na razítku pošty

Přijetí úplné žádosti zaslané mailem (včetně elektronického podpisu) bude ze strany školy potvrzeno taktéž mailem.

Kdy a jakým způsobem bude rozhodnuto o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání?

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhodne Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Hrabůvka, Krestova 36A, příspěvková organizace prostřednictvím ředitelky školy v příslušném správním řízení.

 • V termínu zápisu ( 2. – 16. 5. 2021) bude Vašemu dítěti přiděleno registrační číslo, které Vám zašleme prostřednictvím sms zprávy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte se dozvíte pod tímto registračním číslem ve výsledkové listině. Prosíme o čitelné napsání Vašeho telefonního čísla v Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
 • V souladu s platnými právními předpisy, které jsou stanoveny v dokumentu níže Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022, bude rozhodovat ředitelka školy.
 • Před vydáním rozhodnutí budou mít zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění)
 • Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude vyvěšen na veřejně přístupném místě (prosklené dveře u školní jídelny) a na webových stránkách školy po dobu 15 dnů s datem zveřejnění seznamu. O přijetí či nepřijetí dítěte bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu dítěte v mateřské škole (§ 67 os. 2 zákona č. 500/2004, správního řádu). Toto rozhodnutí nebude zákonným zástupcům v písemné podobě doručováno, ale mohou o jeho vydání požádat.

Informace k předškolnímu vzdělávání (dále jen PV)

 • PV se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.
 • Podmínkou přijetí dítěte do MŠ podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání (k 31.8.2021 dosáhne pěti let). Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti ordinace.
 • Ředitelka školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušební doby pobytu dítěte v maximální délce 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné stanovit dítěti, pro které je PV povinné.

Informace k povinnému předškolnímu vzdělávání (dále jen PV)

Povinné PV pro školní rok 2021/2022 se vztahuje na děti, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 5 let a starší (s odkladem školní docházky).

Tato povinnost se vztahuje na:

 • státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,
 • na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,
 • na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,
 • na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Pokud dítě, které do 31. 8. 2020 dovrší 5 let, ještě nedochází do mateřské školy, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jiné vybrané mateřské škole v termínu zápisu pro PV. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné PV je považováno za přestupek. Povinné PV se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Další informace:

Dále rodiče upozorňujeme, že na základě nového zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nový občanský zákoník účinný od 01. 01. 2014, dále jen „NOZ“), mají rodiče povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (tj. s naší školou).

Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škola), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče. Ale pozor však – v případě, že by ve výše uvedené věci (přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání) vznikl vzájemný nesoulad zákonných zástupců – třetí strana, tj. škola nebude dle ust. § 32 NOZ přihlížet k projevu vůle žádného z nich. Nedohodnou-li se rodiče v dané záležitosti, která je pro dítě významná, zejména se zřetelem k jeho zájmu, rozhodne jedině soud na návrh rodiče – do doby, kdy v dané věci rozhodne soud, škola v žádném případě do rozhodnutí soudu nebude o přijetí či nepřijetí rozhodovat a správní řízení se ve věci přijetí formou usnesení v souladu s ust. § 64 odst. 1 písm. c) přeruší, popř. dle ust. § 66 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zastaví a odkáže rodiče v souladu s ust. § 877 NOZ na soud, tak jak je předem uvedeno. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem.

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 10 (dítě s mentálním, tělesným, zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením více vadami nebo autismem) rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.